این بار مرنجاب با ۱۳۰ نفر فتح شد

فکر کنم برای اولین بار ۱۳۰ نفر به عنوان یک تیم وارد مرنجاب شد. روزهای پنج شنبه و جمعه ۱۳۰ نفر از اعضا و دوستان دوربین.نتی در دو سفر جداگانه یک روزه به مرنجاب رفتند و عکس های خوبی به یادگار گذاشتند. این سفر خیلی خوب و توپ بود و برای اولین سه اتوبوس ولووی […]