آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی – 2

آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی در میان باغی مصفا به فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شهر مشهد واقع شده است. این بنای یادمان توسط هوشنگ سیحون بر پایهٔ طرح پیشین آن توسط حسین لرزاده با کمی تغییرات در ابعاد و اندازه و تزئینات، طراحی و بازسازی شد.

آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسیابوالقاسم فردوسیتوسحسین لرزادهحکیم ابوالقاسم فردوسیخراسان رضویطوسفردوسیمشهدهوشنگ سیحون
Comments (0)
Add Comment