| آموزش ویرایش عکس | آشنایی با split warp و face aware liquify

قسمت بیست و یک | علی نجات بخش

در ایامی که قرار است خانه بمانیم “دوربین.نت” با همکاری مهیار دولتخواه، سعید عرب زاده، احمد علیزاده و علی نجات بخش از مدرسان ویرایش عکس، تصمیم گرفتند به مناسبت شروع ماه رمضان و تشویق به خانه ماندن عکاسان ویدیوی آموزش کاربردی ویرایش عکس را در دوربین.نت منتشر کنند. برای تماشای بهتر می توانید به سایت دوربین.نت مراجعه کنید.

face aware liquifysplit warpآموزشآموزش عکاسیآموزش ویرایش عکسعلی نجات بخشعکاسیفتوشاپویرایش عکس
Comments (0)
Add Comment