اولین نشست مطبوعاتی دکتر قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان

اولین نشست مطبوعاتی دکتر قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان دی ماه ۱۳۹۶ برگزار شد.

شهردار اصفهانقدرت الله نوروزینشست مطبوعاتی
Comments (۰)
Add Comment