اولین نشست مطبوعاتی دکتر قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان

اولین نشست مطبوعاتی دکتر قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان دی ماه 1396 برگزار شد.

شهردار اصفهانقدرت الله نوروزینشست مطبوعاتی
Comments (0)
Add Comment