تاروپودهای ایل

بافته های سنتی از دیرباز در قوم بختیاری جایگاه به خصوصی داشته است و هنرمندان این شاخه معمولا زنان نازک طبعی هستندکه سینه به سینه نقوش گذشتگان را با رویاهای خویش به نسل بعد منتقل می کنند. مجموعه «تاروپودهای ایل» نگاهی دارد به زندگی و آثار این زنان هنرمند.

عکس : معصومه باقری

بافتبافت سنتیزنان ایل
Comments (0)
Add Comment