جشنواره زمستان بیدار در مشگین شهر

جشنواره ملی زمستان بیدار در شهر مشگین شهر استان اردبیل و در محوطه پل معلق برگزار شد.

اردبیلمشگین شهرپل معلق
Comments (۰)
Add Comment