جلسه داوری جشنواره دوربین.نت

جلسه داوری شانزدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت با حضور عطا طاهرکناره، امیر خلوصی، امیر نریمانی داوران و محمد نوروزی دبیر جشنواره برگزار شد.

عکس : محیا تابش
لینک کوتاه | doorbin.net/YVBS5

احسان رأفتیامیر خلوصیامیر نریمانیدوربین.نتعطا طاهرکنارهمحمد نوروزی
Comments (۰)
Add Comment