راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان

در روز دوشنبه بیست و دوم بهمن نود و هفت نصف جهانی ها از ساعت 9 صبح در میدان امام گرد هم آمده و چهل سالگی انقلاب را جشن گرفتند.

22بهمناصفهانراهپیمایی
Comments (0)
Add Comment