راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان

در روز دوشنبه بیست و دوم بهمن نود و هفت نصف جهانی ها از ساعت ۹ صبح در میدان امام گرد هم آمده و چهل سالگی انقلاب را جشن گرفتند.

22بهمناصفهانراهپیمایی
Comments (۰)
Add Comment