زباله‌های تهران به کجا می‌روند

روزانه صدها هزار کیلو زباله توسط ماشین‌های حمل زباله سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به مجتمع‌های پردازش و دفع زباله برده می‌شود. زباله‌های بی‌خطر تفکیک می‌شوند و زباله‌های عفونی و بیمارستانی دفن می‌شوند. در این ویدیو به مجتمع پردازش و دفن آرادکوه رفتیم تا با شیوه‌های تفکیک و دفن انواع زباله آشنا بشیم.
آرادکوهزبالهزباله‌ عفونیزباله‌های عفونی کروناییسازمان مدیریت پسماندسازمان مدیریت پسماند شهرداریمجتمع پردازش و دفن آرادکوه
Comments (۰)
Add Comment