قسمت۲۸| زباله‌های عفونی کرونایی؛ از بیمارستان تا دفن با آهک

راویان کرونا | قسمت بیست و هشتم
احسان رأفتی داریان ؛ آژانس عکس دوربین.نت
تدوین : محیا تابش

احسان رأفتیبیمارستاندوربین.نتزبالهزباله‌ عفونیزباله‌های عفونی کروناییویروس کروناپسماندکروناکرونا ویروس
Comments (0)
Add Comment