شب احیا در بیمارستان های حضرت امیرالمومنین و خوانساری اراک

شب احیا در بیمارستان های حضرت امیرالمومنین و خوانساری اراک برگزار شد.

عکس : عادل عزیزی

اراکبیمارستانبیمارستان امیرالمومنینبیمارستان خوانساریشب احیا
Comments (۰)
Add Comment