صفر تا صد زباله های عفونی و کرونایی

در این روزها که کادر درمان از قبیل دکتر، پرستار و … مشغولند و به عنوان قهرمانان وطن نام برده می شوند عده ای هم هستند که گمنام و خارج از هیاهوی رسانه ای مشغولند. مشغول امحا و دفن زباله هایی که از بیماران کرونایی برجا می ماند. وظیفه ای سخت، دشوار و پرخطر. کارگران پسماند شهرداری هر روز زباله های عفونی بیماران کرونایی را از بیمارستان ها تحویل می گیرند به مرکز پردازش و دفن آرادکوه می برند و زباله ها را زیر آفتاب و باران و بوی شدید زباله امحا، آهک ریزی و با خاک رس دفن می کنند.

ویدئو : احسان رافتی داریان

آراده کوهدفن زبالهزبالهزباله بیمارستانیزباله عفونیزباله کروناییویروس کروناپسماندکروناکرونا ویروس
Comments (۰)
Add Comment