عکس| تور عکاسی مسجد جامع و حمام علی قلی آقا اصفهان

در چهارمین روز جشنواره عکاسی خبری دوربین.نت، تور عکاسی از مسجد جامع  اصفهان و حمام علی قلی آقا اصفهان باحضور عکاسان مهمان و عکاسان اصفهانی برگزار شد.

عکس: احمد آقاسیانی

احسان رافتیتور عکاسیجشنواره دوربین.نتدوربیندوربین دات نتدوربین.نتعکاسعکاسیعکس
Comments (0)
Add Comment