مسابقات مجازی تکواندو هانمادانگ خراسان رضوی

در راستای حمایت و مشارکت در پویش همدلی (دستهای خالی) برگزاری مسابقات تکواندو هانمادانگ مجازی قهرمانی استان خراسان رضوی به میزبانی هیات مشهد مقدس برگزار میگردد.
عواید حاصل از این مسابقات صرف نیازمندان و قشر کم برخوردار تکواندو خواهد گردید.
عکاس : امیرحسین ساجدیان

تکواندوخراسان رضویقرنطینهمسابقات تکواندو هانمادانگمسابقات مجازیمشهدمشهد مقدسورزشورزش خانگی
Comments (۰)
Add Comment