مسابقات چوگان جام بزرگداشت روز اصفهان

مسابقات چوگان جام بزرگداشت روز اصفهان در میدان نقش جهان برگزار شد.

روز اصفهانمیدان نقش جهاننقش جهانچوگان
Comments (0)
Add Comment