نمایش شب/خارجی/یرما

نمایش شب/خارجی/یرما به کارگردانی نسیم ادبی و ندا شاهرخی در سالن مولوی به روی صحنه رفته است.

این نمایش روایت زنی به نام یرما است که برای آنچه آرزویش را دارد می جنگد و تسلیم قضاوت های جامعه نمی شود. روایت یرما با روایت های مستند بازیگران از زندگی شخصی خود گره می خورد و به این ترتیب نمایش شب/خارجی/یرما روی صحنه جان می گیرد.

عکس : ساناز جهان آرایی
لینک کوتاه | doorbin.net/cCVt6

سالن مولویندا شاهرخینسیم ادبی
Comments (0)
Add Comment