نمایش “هیچ کس را محکم بغل نکن”

نمایش “هیچ کس را محکم بغل نکن” در تالار هنر اصفهان بهمن ماه 96 روی صحنه رفت.

اصفهانتئاترتالار هنر اصفهاننمایشهیچ کس را محکم بغل نکن
Comments (0)
Add Comment