پنل اقتصاد‌ در عکاسی؛ نورآوری و اقتصاد در عکاسی

پنل اقتصاد‌ در عکاسی؛ نورآوری و اقتصاد در عکاسی با حضور سعید چاووشی در سیزدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت برگزار شد.

جشنواره دوربین.نتدوربین.نتسعید چاووشیشهروندفرهنگسرای سرومحمد نوروزینورنگار
Comments (۰)
Add Comment