چهارمین روز جشنواره تور عکاسی مسجد جامع و حمام علی قلی آقا

در چهارمین روز جشنواره عکاسی خبری دوربین.نت، تور عکاسی از مسجد جامع اصفهان و حمام علی قلی آقا اصفهان باحضور عکاسان مهمان و عکاسان اصفهانی برگزار شد.احسان رافتیدوربیندوربین دات نتعکاسعکاسیعکس
Comments (0)
Add Comment