کنسرت همزمان سیروان، زانیار و شهاب رمضان به نفع بهنام صفوی

کنسرت همزمان و همخوانی سه خواننده سیروان و زانیار و شهاب رمضان به نفع بهنام صفوی برگزار شد و تمام مبالغ برای  بیماری بهنام صفوی جمع شد.
بهنام صفویزانیارزانیار خسرویسیروانسیروان خسرویشهاب رمضانموسیقیکنسرت
Comments (۰)
Add Comment