| پادکست | گفتگو با صمد قربانزاده

گفتگو با صمد قربانزاده درباره نمایشگاه «اضطراب موازی در گالری دنا»، انتشار کتاب فوتومونتاژ، ژانر عکاسی فوتومونتاژ و … در برنامه تازه های عکاسی برنامه رادیویی “نقطه سرشب” رادیو تهران با اجرای فربد مقدم و با حضور احسان رأفتی

احسان رأفتیاضطراب موازیبرنامه تازه های عکاسیرادیو تهرانصمد قربانزادهفربد مقدمفوتومونتاژنقطه سرشبژانر عکاسی فوتومونتاژگالری دنا
Comments (۰)
Add Comment